145,000 تومان
سالانه
HA1G
265,000 تومان
سالانه
HA2G
465,000 تومان
سالانه
HA5G
790,000 تومان
سالانه
HA10G
105,000 تومان
سالانه
HA500M
280,000 تومان
سالانه
IR-HA1G
10,000 تومان
سالانه
1GB
1 GB فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
صندوق پستی نامحدود
کنترل پنل cPanel
وب سرور لایت اسپید
میزبانی در داخل ایران
100,000 تومان
سالانه
10GB
10 GB فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
۱ وب سایت
صندوق پستی نامحدود
کنترل پنل cPanel
میزبانی در داخل ایران
200,000 تومان
سالانه
20GB
20GB فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
صندوق پستی نامحدود
کنترل پنل cPanel
1 وب سایت
وب سرور لایت اسپید
میزبانی در داخل ایران
400,000 تومان
سالانه
40GB
40GB فضا
نامحدود ترافیک ماهیانه
صندوق پستی نامحدود
کنترل پنل cPanel
1 وب سایت
وب سرور لایت اسپید
میزبانی در داخل ایران