700,000 تومان
سالانه
3,500,000 هزینه راه اندازی
Appilcation
790,000 تومان
سالانه
HA10G
145,000 تومان
سالانه
HA1G
265,000 تومان
سالانه
HA2G
105,000 تومان
سالانه
HA500M
465,000 تومان
سالانه
HA5G
35,000 تومان
سالانه
IR-HS100M
210,000 تومان
سالانه
IR-HS10G
110,000 تومان
سالانه
IR-HS1G
65,000 تومان
سالانه
IR-HS250M
125,000 تومان
سالانه
IR-HS2G
90,000 تومان
سالانه
IR-HS500M
140,000 تومان
سالانه
IR-ST5G
150,000 تومان
سالانه
IR-HA500M
280,000 تومان
سالانه
IR-HA1G
450,000 تومان
سالانه
IR-HA2G
850,000 تومان
سالانه
IR-HA5G
1,450,000 تومان
سالانه
IR-HA10G